Alle OR-kosten voor rekening van bestuur?

29-06-2023

In principe komen alle kosten die de ondernemingsraad (OR) en zijn commissies moeten maken om hun taken te kunnen uitvoeren voor rekening van het bestuur. Hieronder vallen onder meer kosten voor het gebruik van kantoorbenodigdheden, scholing van de OR- of commissieleden en het raadplegen van externe deskundigen. Dit geeft de OR echter niet de vrije hand.

Vooraf informeren

Voor bepaalde kosten geldt dat de OR het bestuur hierover vooraf moet informeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als de OR, of een commissie van de OR, een externe deskundige wil raadplegen. Sommige kosten hoeft het bestuur alleen te betalen als hij daarmee vooraf heeft ingestemd. Denk hierbij aan het inhuren van juridische bijstand door de OR. Alleen als het bestuur hierover vooraf in kennis is gesteld, komen de kosten voor zijn rekening.

Wel of geen OR-budget?

Een budget kan het OR-werk vergemakkelijken, omdat steeds weer toestemming vragen dan niet nodig is. Maar een OR-budget kan ook een belemmering zijn. Het budget is namelijk bindend als het in overleg en met de uitdrukkelijke overeenstemming van de OR tot stand is gekomen. Kiest de OR voor een budget, dan is het verstandig om duidelijk vast te leggen welke kosten precies hieronder vallen.

Toestemming vragen

Als de OR en de commissies met het bestuur een bepaald budget hebben afgesproken waaruit zij hun kosten financieren, moeten zij zich hieraan houden. Maar wat als de OR of de commissies het budget overschrijden? In dat geval hoeft het bestuur de kosten die boven het budget uitkomen alleen te betalen als daar vooraf toestemming voor is gegeven. Let wel, de kosten van loondoorbetaling en het gebruik maken van in de organisatie aanwezige voorzieningen mogen nooit gebudgetteerd worden.