Denk ook aan scholing van OR-leden

27-01-2022

Ondernemingsraden zijn van grote waarde voor hun organisatie: enerzijds als belangenbehartiger van de achterban, anderzijds als gesprekspartner voor het bestuur. Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad (OR) is het van belang dat de OR-leden regelmatig trainingen volgen. Onderzoek laat echter zien dat er in de praktijk niet aan het wettelijke minimum wordt voldaan. Het begin van het jaar is een goed moment om te checken hoe het zit met de OR-scholing.

Instellingsgrens ondernemingsraad

Organisaties met 50 of meer werknemers zijn verplicht om een OR in te stellen. Sinds 1 januari 2022 behoren ook uitzendkrachten die minimaal 15 maanden (in plaats van 24 maanden) in dienst zijn tot ‘de in de onderneming werkzame personen’. Hierdoor is het mogelijk dat een organisatie sneller boven de wettelijke instellingsgrens van 50 werknemers komt.

Wettelijk scholingsrecht

De OR kan door het adviesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) invloed uitoefenen op besluiten. Daarnaast kan de OR het bestuur ondersteunen. Om dat goed te kunnen doen, hebben OR-leden recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Leden van een OR-commissie hebben daarnaast recht op 3 scholingsdagen per jaar. De OR en het bestuur stellen in onderling overleg het aantal scholingsdagen voor de OR vast. Vaak volgen OR-leden een training over:

  • de rechten, bevoegdheden en taken volgens de WOR;
  • het functioneren, de organisatie en de werkwijze van een OR;
  • het overleggen en onderhandelen met het bestuur;
  • de relatie en communicatie met de achterban;
  • het effectief vergaderen en de besluitvorming als OR.

Gebrek aan tijd, het ervaren van werkdruk, de financiële situatie van de organisatie en geen toestemming van het bestuur: dit zijn de belangrijkste redenen voor het volgen van minder scholing dan het wettelijk recht.

Scholingsbudget

Een organisatie moet haar OR-leden in de gelegenheid stellen om scholing onder werktijd en met behoud van loon te volgen. De SER (Sociaal-Economische Raad) stelt de richtbedragen voor OR-cursussen jaarlijks vast. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele OR is vastgesteld op € 1.100 netto per dagdeel, exclusief accommodatiekosten (2021: € 1.065). Voor een individuele cursus geldt net als in 2021 een richtbedrag van € 190 netto per dagdeel per OR-lid, inclusief accommodatiekosten.

Let op: De voorbereiding van de scholing begint met het vaststellen van de leerbehoeften, de omvang en vorm van de scholing. Dat is allemaal nodig voor het aanvragen van offertes en het voeren van de gesprekken met opleiders.