Kosten van bedrijfstrainingen en transitievergoeding

09-03-2023

Organisaties mogen scholingskosten op de transitievergoeding (van maximaal € 89.000) in mindering brengen. Maar hoe zit het met de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Zijn deze ook aftrekbaar? Heeft een werknemer tijdens het dienstverband gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden uit deze trainingen, dan mag de organisatie deze kosten helaas niet in mindering brengen op de transitievergoeding.

Transitie- en Inzetbaarheidskosten

Een organisatie kan vaak wel de kosten van bijvoorbeeld outplacement, scholing of een langere opzegtermijn in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit mag uitsluitend als de kosten gemaakt zijn met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De werkgever heeft de kosten gespecificeerd en de werknemer hierover vooraf geïnformeerd.
  • De werknemer stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding, als er geen bepaling in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat.
  • De kosten zijn gemaakt door de werkgever zelf.
  • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer.
  • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht, tenzij de partijen een langere opzegtermijn afspreken en de werknemer in deze periode is vrijgesteld van werk.
  • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
  • De kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
  • De kosten kunnen niet elders door de werkgever worden gedeclareerd.
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald, bijvoorbeeld via een studiekostenbeding.

Aanvullende voorwaarden

Transitiekosten in verband met een langere dan de wettelijke opzegtermijn kan een organisatie in mindering brengen op de transitievergoeding, als de werknemer gedurende deze termijn is vrijgesteld van het verrichten van arbeid.

Vóór 1 juli 2020 mocht een organisatie de inzetbaarheidskosten alleen van de transitievergoeding afhalen als deze gericht waren op de inzetbaarheid buiten de organisatie. Sinds 1 juli 2020 geldt dit ook als de activiteiten de inzetbaarheid van de werknemer binnen de organisatie bevorderen. Dit is alleen anders als de werknemer zijn verworven kennis en vaardigheden vooral heeft gebruikt om zijn functie (die hij bij aanvang van de scholingsactiviteiten verrichtte) uit te oefenen, of als het geld besteed is vanwege re-integratieverplichtingen of de herplaatsingsverplichting om ontslag te voorkomen. Daarnaast mogen de kosten op de dag waarop de organisatie de transitievergoeding verschuldigd is niet ouder zijn dan vijf jaar. Werkgever en werknemer kunnen overigens wel schriftelijk iets anders afspreken.