Transitievergoeding verlagen met studiekosten

28-11-2019

Per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor de transitievergoeding. Een ontslag kan in 2020 goedkoper uitvallen bij ontslag van (oudere) werknemers met een lang dienstverband. Organisaties met veel werknemers met een kort dienstverband zijn juist meer geld kwijt. Als uw organisatie studiekosten heeft gemaakt, kunt u die kosten bij ontslag van de werknemer onder voorwaarden in mindering brengen op de transitievergoeding.

Vanaf de eerste werkdag recht op vergoeding

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding die ze kunnen inzetten voor (bij)scholing of jobcoaching voor een nieuwe functie, of simpelweg om het inkomensverlies op te vangen. Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de duur van het dienstverband vanaf 1 januari 2020 niet langer van belang voor het recht op de transitievergoeding. Werknemers hebben straks recht op een transitievergoeding vanaf het moment van indiensttreding in plaats van pas na een dienstverband van twee jaar. Zelfs bij ontslag in de proeftijd moet uw organisatie een transitievergoeding betalen. Hetzelfde geldt bij het niet verlangen van een tijdelijk arbeidscontract.

Slapend dienstverband leidt tot hoge kostenpost

Houdt uw organisatie een werknemer na twee jaar ziekte in dienst, terwijl hij geen werk verricht en geen loon krijgt? Als er geen sprake is van een uitzonderingssituatie die het slapend dienstverband rechtvaardigt, ‒ zoals reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer ‒ dan is dit niet toegestaan. De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 beslist dat een werkgever op basis van ‘de eis van het goed werkgeverschap’ een langdurige arbeidsongeschikte werknemer niet in een dienstverband mag houden om zo de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Om de pijn te verzachten regelt de Wet compensatieregeling transitievergoeding vanaf 1 april 2020 een compensatie voor transitievergoedingen die werkgevers sinds 1 juli 2015 hebben uitbetaald wegens ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Aftrek van scholingskosten onder strikte voorwaarden

Niet iedere organisatie kan de transitievergoeding zomaar betalen. Het is daarom prettig dat uw organisatie bepaalde kosten mag aftrekken van de transitievergoeding. Zo is aftrek van de scholingskosten mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie heeft de kosten gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten uw organisatie te bevorderen.
  • Uw organisatie mag het loon dat de werknemer tijdens de periode van scholing heeft gekregen niet van de transitievergoeding aftrekken.

Vanaf 1 januari 2020 zijn ook scholingskosten die zijn gemaakt om een werknemer een andere functie binnen de eigen organisatie te laten uitoefenen aftrekbaar. Heeft uw organisatie ook andere transitiekosten en inzetbaarheidskosten gemaakt? Controleer dan in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet.