Nieuwe subsidieregeling voor SLIM personeel

09-01-2020

In het mkb is aandacht voor leren en ontwikkelen over het algemeen minder vanzelfsprekend dan bij grote organisaties. Om mkb’ers te stimuleren om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers is de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (de SLIM-regeling) in het leven geroepen. Via deze regeling kan uw organisatie een subsidie aanvragen om werknemers zo goed en lang mogelijk inzetbaar te houden in uw organisatie.

Verschillende doelgroepen, verschillende voorwaarden

Voor de periode 2020 tot en met 2024 is jaarlijks 48 miljoen subsidie beschikbaar voor drie specifieke doelgroepen, waaronder ook grote organisaties in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Per doelgroep is een subsidieplafond vastgesteld. Door het plafond kan uw organisatie wel subsidie mislopen. Want voor deze regeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. De SLIM-regeling kent de volgende doelgroepen:

 • Individuele werkgevers. Hieronder vallen kleine organisaties met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen, maar ook middelgrote organisaties met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Deze organisaties bestonden voor 99,8 procent uit MKB-bedrijven. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
  • Het totale subsidiebudget bedraagt € 29,5 miljoen per jaar.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 (voor landbouwbedrijven € 20.000) bij minimaal € 5.000 aan uitvoeringskosten van een scholingsinitiatief.
   • kleine organisaties krijgen maximaal 80% van de subsidiabele kosten;
   • middelgrote organisaties krijgen maximaal 60% van de subsidiabele kosten.
  • Het aanvragen van een subsidie is alleen mogelijk tussen 2 maart en 31 maart 2020.
  • Het scholingsinitiatief duurt maximaal 12 maanden.
 • Samenwerkingsverbanden tussen minstens twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een branche- of werkgeversorganisatie, onderwijsinstelling of overheidsinstelling. Voor deze doelgroep geldt het volgende:
  • Het subsidiebudget bedraagt € 17,5 miljoen per jaar.
  • Ieder samenwerkingsverband kan 60% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000 krijgen voor een scholingsinitiatief van 24 maanden.
  • Elke deelnemer moet een vastgestelde activiteit uitvoeren én geen van hen mag meer dan 80% van de kosten van de samenwerking dragen.
  • Het aanvragen van een subsidie is alleen mogelijk tussen 1 april en 30 juni 2020. Dit geldt ook voor grote organisaties in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.
 • Grote organisaties in de landbouw-, horeca- of recreatiesector waar meer dan 250 mensen werken én die een jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen. Voor deze doelgroep geldt:
  • Het totale subsidiebudget bedraagt € 1,2 miljoen per jaar.
  • Of de organisatie onder de sector landbouw, horeca of recreatie valt moet blijken uit de code voor de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code) van het CBS.
  • De aanvrager kan 60% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000 krijgen voor een scholingsinitiatief dat maximaal 24 maanden duurt.


Alleen subsidie voor specifieke initiatieven

De aanvraag moet vóór de start van het scholingsinitiatief bij Uitvoering van Beleid SZW binnen zijn. Houd er wel rekening mee dat uw organisatie de eventuele subsidie pas ontvangt na afronding van het initiatief. De subsidie is alleen bedoeld voor de volgende scholingsinitiatieven:

 • De doorlichting van uw organisatie om tot een opleidingsplan te komen dat de scholingsbehoefte inzichtelijk maakt.
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers.
 • De invoering of ontwikkeling van een methode die de leercultuur binnen uw organisatie stimuleert.
 • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen aan leerlingen van een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. De ondergrens van € 5.000 geldt niet voor dit initiatief.

Het aanvraagformulier staat vanaf 1 maart 2020 op uitvoeringvanbeleidszw.nl!