Regie geven over eigen ontwikkeling

06-05-2021

Door de coronacrisis is het nog duidelijker geworden hoe snel de arbeidsmarkt kan veranderen. Er worden ineens andere competenties van werknemers gevraagd, bijvoorbeeld aanpassingsvermogen en om kunnen gaan digitale tools. Omdat de ontwikkelingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen bij te kunnen benen, moeten werknemers zich blijven ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat de werknemers ‘eigenaar’ worden van hun ontwikkeling. Daar plukt de werkgever ook de vruchten van.

Sterk leercultuur creëren

Werkgevers willen dat hun werknemers hun leven lang blijven leren, maar ook dat ze daarin zelf het initiatief nemen. Dit houdt in dat de werknemer voor zijn ontwikkeling bewuste keuzes maakt, tot actie overgaat en verantwoordelijkheid neemt. Hij weet naar welk niveau hij wil toewerken en welke leer- en ontwikkelstappen hij daarvoor wil zetten. Zo kan hij een opleiding gaan volgen, nieuwe taken oppakken, reflectiegesprekken voeren, enzovoort. De één is beter in staat om deze verantwoordelijkheid te nemen dan de ander, maar ook eigen regie is te ontwikkelen.

Informeren en sttimuleren

Een sterke leercultuur creëren binnen een organisatie lukt natuurlijk niet in één dag. Hiervoor moet de werkgever actie ondernemen. Het begint met het informeren en stimuleren van de werknemers. Hiervoor kan de werkgever verschillende instrumenten inzetten. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • het organiseren van workshops over de toekomst van het werk in de organisatie en het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor en met individuele werknemers;
  • het op vaste momenten organiseren van activiteiten, zoals een week organiseren waarin werknemers de kans krijgen om op een andere afdeling mee te lopen. U kunt ook denken aan sessies waarin werknemers op basis van een talentscan met elkaar in gesprek gaan over hun talenten;
  • het geven van inzicht in keuzes en gevolgen, bijvoorbeeld door de werknemers eens in de zoveel tijd informatie te laten inwinnen bij een financieel adviseur of door hen een loopbaan-APK te laten ondergaan;
  • het delen van succesverhalen; een leidinggevende kan zo het goede voorbeeld geven aan zijn team door te laten zien welke initiatieven hij neemt voor zijn eigen inzetbaarheid.

De werkgever maakt voor én met de werknemer concreet welke ontwikkelingen er binnen en rond de organisatie zijn, hoe en wanneer zaken gaan veranderen en wat de mogelijke gevolgen zijn. Hieruit volgt een persoonlijk perspectief dat de werknemer kan motiveren om zich in te zetten voor zijn ontwikkeling.

Keuzevrijheid en ruimte

De volgende stap is de werknemer daadwerkelijk de kans geven om eigen regie te nemen over zijn ontwikkeling. Naast tijd, middelen en geld zorgt de werkgever ook voor de volgende zaken:

  • Hij legt het organiseren van het werk meer bij de werknemer zelf en creëert in functies zo veel mogelijk beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid.
  • Hij maakt de takenpakketten breder, afwisselender en uitdagender. Jobcrafting kan de organisatie hierbij een goede dienst bewijzen.
  • Hij is helder over de kaders, zoals het beschikbare (opleidings)budget. Een individueel budget voor opleiding en ontwikkeling kan helpen.
  • Hij plant (werk)tijd voor leren, ontwikkelen en experimenteren in.
  • Hij voorziet in bijpassende technologie (loopbaanplatforms en talentscans), waarbij de werknemer zelf beslist wat er met informatie gebeurt en met wie het gedeeld wordt.

Op deze manieren creëert de werkgever autonomie voor de werknemer en ontstaat er voor hem keuzevrijheid en ruimte om te leren.

Steun

Tot slot moet de werknemer zich veilig voelen en het vertrouwen ervaren om aan zijn ontwikkeling te werken. De steun van zijn leidinggevende, collega’s en mensen uit het privénetwerk kan leiden tot positieve leerervaringen en meer geloof in het eigen kunnen. Hierdoor is de werknemer meer geneigd om de touwtjes in handen te nemen.

Met één actie redt de werkgever het dus niet; het gaat om een geheel aan maatregelen vanuit de organisatie, zodat alle werknemers gefaciliteerd worden. Uiteindelijk draait het om individueel maatwerk.