Nieuwe subsidie voor scholing in sectoren

25-03-2021

Sinds 2020 konden werkenden en werkzoekenden via de regeling ‘NL leert door’ kosteloos een traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op hun kansen op de arbeidsmarkt. Omdat het subsidieplafond veel eerder dan verwacht is bereikt, stelt het demissionaire kabinet voor 2021 € 71,5 miljoen beschikbaar voor de regeling en breidt deze verder uit.

Uitbreiding subsidieregeling

De subsidieregeling ‘NL leert door’ is onderdeel van het economische coronabeleid. In 2020 bestond deze regeling uit twee regelingen: het behoud van werk of overgang naar ander werk door middel van ontwikkeladvies (NLLD-OA) en (om)scholing (NLLD-S). Dit jaar richt de regeling zich ook op het per sector aanbieden van:

  • ontwikkeladvies;
  • scholing;
  • begeleiding naar ander werk;
  • het verkrijgen van een certificaat ter erkenning van ervaring en competenties (EVC).

Met deze uitbreiding moet het voor werkenden en werkzoekenden makkelijker worden om weer aan het werk te gaan.

Subsidie mogelijk per sector

Sectorale samenwerkingsverbanden tussen onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen tot uiterlijk 26 april 2021 (17.00 uur) een subsidie aanvragen bij Uitvoering van Beleid SZW. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteit, waarbij er een maximumvergoeding van 80% van de gemaakte kosten geldt. De resterende 20% wordt gezien als een bijdrage vanuit de betrokken sector. Informeer bij uw brancheorganisatie of er in uw sector mogelijkheden zijn voor opleiding en ontwikkeling binnen ‘NL leert door’.

Andere scholingsmogelijkheden

Naast de subsidieregeling NL leert door zijn er ook andere scholingsmogelijkheden voor werknemers. Enkele voorbeelden:

  • De werknemer maakt gebruik van een eventueel persoonlijk of individueel keuzebudget voor scholing.
  • De werknemer doet een beroep op een eventueel opleidingsbudget dat opgenomen is in uw cao.
  • De werknemer trekt onder voorwaarden de door hem gemaakte studiekosten af in zijn aangifte inkomstenbelasting.
  • De werknemer die uit dienst treedt, benut de eventueel ontvangen transitievergoeding voor scholing.
  • De werknemer krijgt onder voorwaarden een subsidie van UWV voor een opleiding richting zogeheten krapteberoepen. Dat zijn beroepen waar veel vraag naar is.
  • De werknemer krijgt op grond van het levenlanglerenkrediet een lening voor college- of lesgeld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).