Belangrijke aandachtpunten bij aannemen AOW’er

31-10-2019

In tijden waarin het lastig is om goed personeel te vinden is het wellicht een optie om iemand aan te nemen die de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden in 2019) heeft bereikt. Al is dat maar voor een paar dagen in de week. Voor de AOW’er gelden wel enkele bijzondere regels, zoals voor de ketenbepaling, het loon bij ziekte en de transitievergoeding.

Ketenbepaling is ruimer

Voor een AOW’er is bijvoorbeeld de ketenbepaling ruimer dan voor ‘gewone’ werknemers. Een werkgever kan maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar afsluiten met een AOW’er. Daarna wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na een uitdiensttreding van meer dan zes maanden start een nieuwe keten. De ketenbepaling voor AOW’ers wijzigt per 1 januari 2020 niet door de Wet arbeidsmarkt in balans. Vanaf 1 januari 2020 kan een werkgever er voor kiezen om een ‘gewone werknemer’ drie jaar (in plaats van twee jaar) in tijdelijke dienst te houden op basis van de ketenbepaling.

Bij ziekte maar 13 weken loondoorbetalingsplicht

Bij een zieke AOW’er hoeft de werkgever het loon maximaal dertien weken door te betalen, in plaats van het gebruikelijke maximum van 104 weken. Ook zijn de re-integratieverplichtingen minder zwaar. De werkgever moet proberen om de werknemer te re-integreren in de eigen organisatie en ervoor zorgen dat hij zo veel mogelijk zijn eigen werk of ander passend werk kan doen. Passend werk meer zoeken bij een andere werkgever is niet nodig. Het is ook niet vereist om een plan van aanpak op te stellen.

Nog enkele andere aandachtspunten

Andere belangrijke aandachtpunten bij het aannemen van een AOW’er zijn:

 • De AOW’er heeft recht op minimumloon en vakantiebijslag. Op het salaris houdt de werkgever loonbelasting in, maar hij hoeft geen premies meer te betalen voor de:
  • Werkloosheidswet;
  • Ziektewet;
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
  • Algemeen Ouderdomswet.
 • Als de AOW’er zijn werkgever verzoekt om meer of minder contracturen, is de werkgever niet verplicht om hieraan mee te werken.
 • De AOW’er heeft geen recht op de transitievergoeding wanneer hij uit dienst treedt.