Verbetertraject nodig om werknemer weer goed te laten functioneren

10-01-2019

Soms blijft een werknemer steken in zijn ontwikkeling en functioneren, ondanks de investeringen van de werkgever. Een werknemer kan om verschillende reden niet goed functioneren. Bijvoorbeeld omdat hij niet meer kan voldoen aan de functie-eisen of omdat hij gedragsregels overtreedt. In het ergste geval komt de werknemer in een negatieve spiraal terecht die leidt tot disfunctioneren en zelfs ontslag, maar ontslag kan niet zomaar. De werkgever en werknemer zullen in die situatie eerst een verbetertraject moeten aangaan.

Regelmatig in gesprek gaan

Lukt het een werknemer niet om stappen te zetten in zijn ontwikkeling, dan kan dat gevolgen hebben voor zijn algehele functioneren. Het is aan de werkgever om dit tijdig bespreek te maken, zeker als er sprake is van disfunctioneren. Daarnaast moet de werkgever de werknemer de gelegenheid geven om zijn functioneren te verbeteren, al dan niet met behulp van scholing of coaching. Het is belangrijk dat de leidinggevende dan regelmatig tussentijdse gesprekken met de werknemer voert over de voortgang van het verbetertraject. Is er na drie tot zes maanden geen verbetering, dan is dat doorgaans reden om over te gaan tot ontslag. Hiervoor is het belangrijk dat de werkgever een dossier aanmaakt waarin hij schriftelijke bewijsstukken opneemt ter voorbereiding op een mogelijke ontslagzaak. In het dossier zit in ieder geval:

  • een duidelijke functieomschrijving;
  • verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken en verslagen van tussentijdse voortgangsgesprekken met de werknemer;
  • een verbeterplan (onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld vastgelegde scholingsinspanningen zijn).

Verbeterplan als basis

In het verbeterplan staan de verbeterpunten van de werknemer opgenomen met genoeg voorbeelden. Daarnaast spreken de leidinggevende en werknemer een termijn af voor het verbetertraject. De duur van het dienstverband, de aard van de verbeterpunten en de aard van de functie zijn belangrijke factoren in het bepalen van de duur van het traject. Ook moet in het plan staan wat de gevolgen zijn van het niet-slagen van het verbetertraject, zoals ontslag, zodat het voor de werknemer duidelijk is wat er op het spel staat.